Statut

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi i gospodarskim djelatnostima; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe (u daljnjem tekstu: Društvo).

Skraćeni naziv Društva je: HDPZJZG.

Naziv Društva na engleskom je: Croatian Association of Sign Language Interpreters for Deaf.

Skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku je: CASLIFD.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske, a sjedište mu je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatsko društva prevoditelja znakovnog jezika za gluhe – Zagreb.

Članak 5.

Društvo zastupa Predsjednik. Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 6.

Cilj Društva je udruživati prevoditelje hrvatskog znakovnoga jezika (čujuće i gluhe osobe) te razvijati i unaprjeđivati svijest svojih članova o prevoditeljskoj struci, etici i odgovornostima.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite ljudskih prava te obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge jesu:

 • aktivno doprinositi obrazovanju i usavršavanju prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika
 • izraditi i razvijati Etički kodeks za prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika
 • štititi prava i položaj Društva, članova Društva i korisnika usluga prevođenja znakovnoga jezika
 • surađivati s korisnicima (osobama koje koriste usluge prevođenja na znakovni jezik), s konferencijskim prevoditeljima drugih jezika, s prevoditeljskim i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu, nadležnim tijelima i javnosti u promicanju standarda profesije prevođenja znakovnog jezika, etičkih standarda i uvjeta na radu te unapređivanju kvalitete prevođenja znakovnog jezika
 • priređivati samostalno ili s ostalim prevoditeljskim udrugama ili ustanovama seminare, tečajeve i ostale oblike usavršavanja prevoditelja
 • objavljivati pisane materijale radi općeg i strukovnog obavještavanja članova i javnosti o radu Društva
 • predlagati jedinstveni cjenik prevoditeljskih honorara za područje Republike Hrvatske, za svoje članove

Gospodarske djelatnosti Društva su izdavačka djelatnost te organizacija seminara i tečajeva.

Članak 7.

Djelovanje Društva je javno. Javnost djelovanja Društva ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • putem medija

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 8.

Članom Društva može postati svaka fizička osoba koja se bavi prevođenjem znakovnog jezika.

Članom Društva može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji ima potrebno jezično i stručno znanje hrvatskog znakovnog jezika, hrvatskog jezika i koji zadovoljava uvjete za primitak u članstvo.

Ispunjavanje navedenih uvjeta kandidat dokazuje podacima o znanju hrvatskog znakovnog i hrvatskog jezika te opisom svojega prevoditeljskog rada.

Znanje hrvatskog znakovnog jezika kandidat dokazuje dostavljanjem potvrde o edukaciji iz znakovnoga jezika i potvrdama o obavljanju poslova prevođenja znakovnoga jezika te s dvije preporuke članova Društva.

Skupština može donijeti i posebna stručna mjerila za primitak u članstvo.

Osoba koja želi postati članom Društva mora ispuniti pristupnicu s općim i posebnim podacima i potpisom prihvatiti sva načela propisana Etičkim kodeksom.

Članak 9.

O primitku u Društvo odlučuje Upravni odbor. Osoba kojoj je odbijena molba za primitak u članstvo ima pravo u roku od 30 dana podnijeti žalbu Skupštini Društva. Odluka Društva je neopoziva.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi predsjednik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 10.

Prava i obveze članova Udruženja

Član Društva ima pravo:

 • birati i biti biran u sva tijela Društva (samo redovni članovi)
 • biti nazočan i sudjelovati u članskim sastancima Društva
 • sudjelovati u djelatnostima
 • u svome prevoditeljskom radu uživati pomoć Društva i njegovih tijela
 • tražiti kolegijalnu i strukovnu pomoć članova Društva
 • zatražiti savjetodavnu pomoć Društva u zaštiti svojih prava
 • davati prijedloge o radu Društva
 • primati obavijesti o radu Društva
 • koristiti se svim ostalim pravima što proizlaze iz njegova članstva u Društvu.

Članak 11.

Obveze i odgovornosti članova Društva:

 • ostvarivati svrhu i zadatke Društva
 • sudjelovati u radu tijela Udruge (samo redovni članovi)
 • poštivati Etički kodeks
 • poštivati odredbe Statuta i ostalih propisa Društva
 • čuvati ugled Društva, prije svega kakvoćom prevođenja, profesionalnim odnosom prema korisnicima i suradnicima i čuvanjem poslovne tajne
 • neprekidno usavršavati znanje hrvatskog znakovnog jezika i vještine prevođenja
 • kolegijalno, strukovno i mentorski pomagati članovima Društva
 • uredno plaćati članarinu.

Članak 12.

Članovi Društva:
 • redoviti članovi
 • novi članovi

Članak 13.

Redoviti članovi

Redoviti su članovi fizičke osobe koje su stekle članstvo na osnovi članka 8. ovog Statuta.

Novi članovi

Novi su članovi hrvatske i strane fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete za primitak u Društvo, ali koje još nemaju potrebno prevoditeljsko iskustvo pa njihov rad mora povremeno ili redovito nadzirati mentor-redoviti član Društva, kako bi se osigurala primjerena kakvoća njihova rada.

Potrebnim prevoditeljskim iskustvom smatra se najmanje tri godine iskustva u prevođenju hrvatskog znakovnog jezika s najmanje 70 sati rada godišnje.

Novi član postaje redoviti član Društva na prijedlog mentora i uz odobrenje ad-hoc skupine sastavljene od tri korisnika usluga prevođenja znakovnoga jezika.

Društvo donosi Uvjete za promicanje novih članova u redovite članove Društva.

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • prestankom djelovanja Društva
 • vlastitom voljom uz pismenu izjavu
 • bez posebne odluke, kad redoviti član ni nakon isteka godine dana ne plati članarinu, ili prestane ispunjavati preuzete obveze
 • isključenjem iz Društva

Članak 15.

Odluka o isključenju može se donijeti ako član teško ili ponovno teže prekrši odredbe Statuta, Etičkog kodeksa ili drugih propisa Društva.

Članak 16.

Prijedlog o isključenju podnosi Sud časti Društva na temelju zaprimljenih i provjerenih navoda o teškom ili ponovljenom kršenju odredbi propisa Društva, a odluku donosi Upravni odbor. Isključeni član Društva ima pravo žalbe Skupštini Društva u roku od 30 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora putem Upravnog odbora. Do dana odluke Skupštine miruju mu sva članska prava. Odluka Skupštine je konačna.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 17.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležan je Sud časti.

Odluka Suda časti je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Suda časti, društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 18.

Tijela Društva:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Upravni odbor
 4. Sud časti
 5. Nadzorni odbor

Članak 19.

Skupština Društva

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Društva

Članak 20.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 2/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Društva. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 60 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 21.

Skupština:

 • donosi Statut Društva, njegove izmjene i dopune i ostale propise kako je predviđeno Statutom
 • razmatra, prihvaća ili odbacuje izvješće Upravnog odbora
 • prihvaća završni račun Društva
 • donosi godišnji program rada Društva, uključivo program strukovnog usavršavanja prevoditelja i nakladničke djelatnosti
 • donosi godišnji financijski plan, određuje svotu članarine i ustanovljuje osnove financiranja Društva
 • donosi odluku o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine
 • bira i opoziva članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
 • imenuje i opoziva likvidatora
 • rješava žalbe članova prema odredbama Statuta
 • odlučuje o statusnim promjenama
 • razmatra i odlučuje o ostalim pitanjima za koja nije Statutom propisana nadležnost drugih tijela Udruge

Članak 22.

Predsjednik/ca Društva

Predsjednika/cu Društva biraju članovi Upravnoga odbora na četiri godine, s pravom ponovnog izbora više puta uzastopce.

Predsjednik/ca Društva ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora Udruge. Predsjednik/ca saziva sastanke Upravnog odbora i upravlja njihovim radom. Odgovoran je za provedbu odluka Skupštine, za ispravnu primjenu odredaba Statuta Udruge i pozitivnih zakonskih propisa. Predsjednik/ca zastupa i predstavlja Udrugu. Predsjednik/ca je nalogodavac za materijalne izdatke Udruge, a koji se utvrđuju odlukom Upravnog odbora.

Udrugu pred trećim osobama predstavlja i zastupa predsjednik/ca Udruge. Spriječenog predsjednika/ce zamjenjuje član Upravnog odbora kojega posebno ovlasti predsjednik/ca Udruge.

Članak 23.

Upravni odbor

Upravni je odbor kolegijalno izvršno tijelo Društva. Upravni odbor čini 3 članova, koje Skupština bira na četiri godine s pravom ponovnog izbora više puta uzastopce.

Upravni odbor:

 • predlaže Skupštini nacrte Statuta i propisa o odredbama Statuta
 • donosi propise za provedbu odluka Skupštine sukladno dobivenim ovlaštenjima i odredbama Statuta
 • izvješćuje Skupštinu o radu Društva
 • predlaže Skupštini program rada i godišnji financijski plan
 • odlučuje o tehničkom i financijskom poslovanju u sklopu prihvaćenoga financijskog plana
 • upravlja imovinom Društva
 • odobrava periodične obračune i predlaže Skupštini završni račun
 • predlaže imenovanje i opoziv članova tijela, odobrava program njihova rada i nadzire provedbu programa
 • surađuje u ostvarivanju programa rada Društva s prevoditeljskim organizacijama u zemlji i inozemstvu, sa znanstvenim, obrazovnim i ostalim ustanovama i udrugama u provedbi programa rada Društva
 • bira predsjednika Društva
 • prema potrebi angažira djelatnike za obavljanje administrativnih i knjigovodstvenih poslova
 • brine se o savjetodavnoj pomoći Društva u zaštiti prava i položaja članova
 • obavlja i ostale poslove predviđene Statutom, poslove koje odredi Skupština i poslove potrebne za uspješan rad Društva

Članak 24.

Sud časti

Sud časti odlučuje o kršenju pravila navedenih u Statutu i Etičkom kodeksu, o povredama dužnosti članova i ostalim djelima počinjenim protiv zakona i općih propisa Udruge te o sporovima i sukobima interesa unutar Udruge.

Sud časti čine tri člana koje Skupština bira na četiri godine s pravom ponovnog izbora više puta uzastopce.

Članovi Suda časti biraju između sebe predsjednika/cu i zapisničara koji piše zapisnik sa zasjedanja i obavlja potrebne upravne poslove. Postupak se pred Sudom časti vodi po pravilniku o radu Suda časti, koji donosi Upravni odbor. Sud časti zasjeda u tročlanom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Postupak pred Sudom časti mogu pokrenuti Skupština, Upravni odbor i sva ostala tijela Društva te svaki pojedini član Društva uz pismeno obrazloženje.

Članak 25.

Sud časti može izreći:

 • usmenu opomenu
 • javnu opomenu
 • opomenu prije davanja prijedloga o isključenju iz Društva
 • prijedlog o isključenju iz Društva, koji se podnosi Upravnom odboru

Članak 26.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Društva.

Ako Sud časti u postupku ustanovi da je član nanio Društvu, profesiji prevođenja znakovnoga jezika, suradniku ili suradnicima, korisniku ili korisnicima moralnu i materijalnu štetu, o tome će obavijestiti Upravni odbor Društva. Odluke Suda časti su javne, a dostavljaju se (osim u usmenoj opomeni) u pisanom obliku članu protiv kojega je vođen postupak i Upravnom odboru Društva i o njima izvješćuje Skupštinu.

Članak 27.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor čine tri člana, a bira ih Skupština na četiri godine, s pravom ponovnog izbora više puta uzastopce.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika i njegova zamjenika na prvoj osnivačkoj sjednici. Nadzorni odbor nadzire ispravnu provedbu odredaba Statuta i ostalih općih propisa Udruge, brine se o zakonitosti materijalno-financijskog poslovanja Udruge, podnosi izvješće o svome radu Skupštini Udruge. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Odbora odnosno njegov zamjenik. Na sjednicama Nadzornog odbora piše se zapisnik. Nadzorni je odbor za svoj rad odgovoran Skupštini Udruge.

IV. TIJELA DRUŠTVA V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 28.

Sukladno općim propisima, Društvo se može udružiti s drugom udrugom u savez ili zajednicu udruga. Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge. Odluke o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština.

Članak 29.

Podružnice

U središtima područja gdje postoji strukovna opravdanost i ostali uvjeti za osnutak i uspješan rad podružnica Udruge, članovi Udruge mogu osnovati podružnicu. Podružnica ima naziv Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika, Podružnica (sjedište Podružnice). Podružnica nema svojstvo pravne osobe.

Sve su odluke Skupštine Udruge i Upravnog odbora Udruge obvezne i za podružnice i za njezine članove.

Podružnici u cjelini pripadaju prihodi od samostalno organiziranih događanja.

Upravni odbor Udruge ovlašten je nadzirati rad podružnice.

Članak 30.

Radne skupine

Skupština i Upravni odbor mogu za obavljanje pojedinih poslova i zadataka osnovati stalne ili povremene radne skupine. Odlukom o osnutku radne skupine, ako to već nije propisano Statutom, određuju se zadaci i djelokrug radne skupine, način rada i prestanka rada.

VI. MATERIJALNA SREDSTVA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 31.

Imovinu Društva čine:

 • članarina
 • novčana sredstva koja Društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge
 • ostali prihodi, u skladu sa zakonom

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 32.

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja, preostala imovina Udruge pripast će udruzi, zakladi ili ustanovi s istim ili sličnim ciljevima.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 33.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Statut stupa na snagu danom donošenja.