Uvjeti prodaje

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u svrhu jasnoće općih uvjeta poslovanja te pobliže definiraju određene termine i odnose, načine ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u trenutku plaćanja u web shopu.

1. TERMINI

1.1. Udruga HRVATSKO DRUŠTVO PREVODITELJA ZNAKOVNOG JEZIKA ZA GLUHE (dalje u tekstu: HDPZJZG), KNEZA MISLAVA 7/1, Zagreb, upisano u registru Udruga Republike Hrvatske, OIB: 85865200645, Gospodarske djelatnosti HDPZJZG su izdavačka djelatnost te organizacija seminara i tečajeva

1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je sa HDPZJZG sklopila Ugovor o pružanju usluga u opisu djelatnosti HDPZJZG i koje HDPZJZG ima u ponudi putem promotivnih materijala, weba itd.

1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje HDPZJZG nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je HDPZJZG oglasilo. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi znakovnog jezika u skladu sa člankom 1.4..

1.4. HDPZJZG daju opis svake usluge pojedinačno na svojim web stranicama i to u pogledu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je HDPZJZG naznačilo ili opisalo u opisu tečaja ili koje druge usluge.

1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između HDPZJZG i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti HDPZJZG. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

1.6. Oglašavanje tvrtke HDPZJZG je oglašavanje koje je dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi učinila isključivo tvrtka HDPZJZG, a to se posebice odnosi na objavljivanje na službenim web stranicama, kao i dijeljenje promotivnih letaka, promotivne ponude po raznim Internet portalima i sl..

1.7. HZJ online je usluga koju pruža HDPZJZG, a održava se online individualno. HZJ online je usluga koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima.

1.8. Cjenik je popis usluga koje HDPZJZG nude i kojim su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o Porezu na dodanu vrijednost.

2. SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Ugovor o pružanju usluga HDPZJZG sklapaju sa svakim Korisnikom. Ugovor se smatra sklopljenim kada korisnik uplati iznos željene usluge prem cijeniku na web stranici.

3. OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik uplatom cjelokupnog ugovorenog iznosa sklapa ugovor sa HDPZJZG o pohađanju HZJ online tečaja.

4. OBVEZE PREMA POLAZNICIMA

4.1. HDPZJZG je dužni su Korisniku omogućiti pristup nastavnim materijalima tokom trajanja usluge - 3 mjeseca, na način da im može pristupiti te ih ponovno pregledati.

5. CIJENE

5.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti.

6. PLAĆANJE

6.1. Korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu plaćanjem ugovorene cijene.

6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno.

7. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI

7.1. HDPZJZG je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, posebice video materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i sl..

7.2. Korisnik odgovara za svaku povredu autorskih prava HDPZJZG kao što je primjerice neovlašteno distribuiranje predavanja, dijeljenje korisničkog imena i lozinke koji su neprenosivi te svaku drugu neovlaštenu upotrebu ili zloupotrebu bilo kojih ovlaštenja koja su dobili prilikom sklapanj ugovora.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje HDPZJZG sklope s korisnicima, za svaku pojedinu uslugu, a stranke s njima budu izričito upoznate. Smatra se da su stranke s njima upoznate kada su prvi puta pristupili internet stranici Udruge.

8.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža HDPZJZG.

8.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta HDPZJZG će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na svojim službenim web stranicama.

8.4. U slučaju ikakvog spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.