Projekti

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Opis projekta

Gluhoća kao najteži oblik oštećenja sluha, ne ostavlja jednake posljedice na svakog pojedinca. Gluhoća nije vidljiva za širu socijalnu sredinu kao druge vrste invaliditeta, a zbog nemogućnosti komunikacije s članovima društvene zajednice, gluhe osobe imaju problem u socijalnoj adaptaciji. Gluhim osobama društvo treba osigurati jednak pristup informacijama kao što ga imaju i čujući. Jednak pristup informacijama omogućava im jednake mogućnosti obrazovanja i ravnopravnog sudjelovanja u društvenom životu te je osnovno ljudsko pravo i gluhih i čujućih osoba. Jezik je najvažnije sredstvo ljudske komunikacije, a kod gluhih osoba je to znakovni jezik. On je prirodni jezik gluhih osoba i u svijetu je prepoznat kao jezik ravnopravan jezicima čujuće zajednice. Različiti međunarodni dokumenti zahtijevaju zaštitu i unapređenje znakovnih jezika te upotrebu znakovnog jezika u svim životim situacijama korištenjem usluge prevoditelja znakovnog jezika. Hrvatski znakovni jezik je izvorni jezik zajednice gluhih osoba u Republici Hrvatskoj, samosvojan je jezični sustav s vlastitim gramatičkim pravilima, potpuno neovisan o jeziku čujućih osoba. Gluhe i nagluhe osobe, s obzirom na specifičnost njihova invaliditeta, mogu ravnopravno sudjelovati u svakodnevnom životu te mogu iskoristiti svoje mogućnosti u korist društvene zajednice, svoje obitelji i njih samih, korištenjem usluge prevoditelja znakovnog jezika. Prevoditelji znakovnog jezika moraju posjedovati određene kompetencije za rad te se stalno usavršavati kako bi obavljali svoj posao profesionalno i kvalitetno. Na području Grada Zagreba prema posljednjim podacima ima više od 3000 osoba oštećena sluha, s time da se taj broj povećava jer se veliki broj mladih gluhih i nagluhih osoba iz ostalih dijelova Republike Hrvatske seli u Zagreb koji pruža bolje mogućnosti rehabilitacije, obrazovanja i zapošljavanja za osobe s invaliditetom. Kroz ovaj projekt planiramo zaposliti jednog kvalificiranog prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika koji bi pružao uslugu asistencije i prevođenja za 20 osoba oštećena sluha starije od 18 godina koji se smatraju osobama s invaliditetom. Predloženi projekt u skladu je s Europskom strategijom za osobe s invaliditetom (2010. - 2020.) u području koji se odnosi na sudjelovanje i jednakost jer osigurava osobama s invaliditetom ostvarivanje njihovih prava kao europskih građana, te Deklaracijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom prema kojoj osoba s invaliditetom ima pravo na ravnopravno sudjelovanje u kulturnom, znanstvenom, obrazovnom, političkom i drugim oblicima društvenog života. Projekt pridonosi Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine tako što će osigurati osobama s invaliditetom veću dostupnost svih sadržaja vezanih uz kulturni život zajednice namijenjenih svim drugim građanima i općenito povećati socijalnu uključenost osoba oštećena sluha. Prema Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti provedbom aktivnosti ovog projekta pridonosi se ostvarivanju prioriteta, osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu. Na lokalnoj razini projekt doprinosi ostvarivanju ciljeva Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. Predloženi projekt u potpunosti je u skladu s općim ciljem ovog Poziva jer jača socijalnu uključenost osoba s invaliditetom, s naglaskom na osobe oštećena sluha. Isto tako projekt je u skladu sa specifičnim ciljem 2 jer pružanjem usluge tumača/prevoditelja doći će do povećanja kvalitete života za 20 osoba oštećna sluha kroz njihovu socijalnu uključenost u društveni život lokalne zajednice.

Rezultati projekta

Održivost projekta biti će osigurana kroz uspostavljenu dobru suradnju s europskim udrugama osoba oštećena sluha koje pružaju usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika i preuzimanju primjera dobre prakse iz drugih država koje su komercijalno i institucionalno riješile financiranje ove usluge. Uspostavljena partnerstva omogućiti će prijavu zajedničkih projekata na razini Europe koji će omogućiti razvoj kvalitete usluge prevođenja, a ujedno osigurati sredstva za nastavak pružanja usluge krajnjih korisnicima. Društvo planira iskoristiti mogućnosti financiranja koje nude nacionalni natječaji, zaklade i EU fondovi kako po završetku projekta korisnici usluge ne bi izgubili uslugu prevoditelja. Kroz osposobljeni stručni kadar Društva kroz ovaj projekt stvoriti će se preduvjeti za osiguranje stabilnih izvora prihoda Društva koji su neophodni za daljnji razvoj i širenje usluge osobne asistencije osobama oštećna sluha. Društvo posjeduje veliki know-how koji se odnosi na kvalitetu pružanja usluge prevođenja na hrvatski znakovni jezik, te planira utjecati na donošenje standarda jezika koji je neophodan da ova usluga postane zakonska socijalna usluga u skladu sa zakonom. Projekt je u biti pilot projekt koji se, ukoliko pokaže dobre rezultate, može replicirati u drugim zajednicama i na drugim ciljanim skupinama. Kako bi se to osiguralo, u projektu su planirane aktivnosti diseminacije projektnih rezultata na slične udruge odnosno zainteresirane korisnike. Isto tako napravljene analize potreba ciljnih skupina u sklopu projekta su dobra podloga za pripremu Strategija grada i okolnih općina za novo programsko petogodišnje razdoblje. Držimo da se ovaj model može preslikati na druga područja gdje nema razvijenih socijalnih usluga, ali i šire - multiplicirajući učinak. Evaluacija ostvarenih rezultata projekta, kao i iskustvo stečeno provedbom, ugradit će se u Strategiju Društva za novo razdoblje, ali i jedinica lokalne samouprave, koje imaju obvezu izrade Lokalnih strategija razvoja. Također, smatramo da će rezultati projekta biti ugrađeni u zakonodavni okvir koji je u nadležnosti JLS-a, te na taj način dodatno osigurati održivost. Ostvarenim sinergijskim učinkom (povezivanjem donositelja odluka, institucija, civilnog sektora) i analizom potreba ciljnih skupina podići će se razina svijesti lokalne zajednice, a prvenstveno donositelja odluka i ukazati na važnost uključivanja svih lokalnih sudionika u procese donošenja odluka i politika, kao i potrebu uvažavanja mišljenja OCD-a u stvaranju uvjeta za djelovanje civilnog sektora koji promovira inkluziju i unaprjeđenje kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Kontakti za više informacija:

Nives Gotovac 095/461 99 99

Iva Radić 095/461 91 23